Algemene voorwaarden

De bodyfitwear-shop wordt geëxploiteerd door: Positive Body GmbH (hierna te noemen “Positive”), Frankfurter Ring 247 / RGB, 80807 München, Duitsland, telefoon: +49 89 45205880, fax: +49 89 452058811, e-mail: info@positivebody.de; bedrijfsleider Dirk Nienaber; Handelsregister München HRB 126274, BTW-identificatienummer:
DE 204775055

1. preambule:
Bodyfitwear is in principe een B2B-platform en handelt met handelaren of bedrijven die een btw-nummer hebben. kan aantonen. Consumenten kunnen ook goederen bestellen, maar hier gelden andere prijzen en retourovereenkomsten (zie hieronder).

2. toepassingsgebied:
De volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties tussen Positive en klanten die consumenten zijn in de zin van artikel 13 van het Duits Burgerlijk Wetboek (BGB) met betrekking tot producten die worden aangeboden en verkocht via de Positive online shop.

3. sluiting van het contract:
De koopovereenkomst komt tot stand wanneer Positive het aanbod van de klant in de bestelling binnen zeven dagen bevestigt door het versturen van een e-mailbericht of door het verzenden van de bestelde goederen overeenkomstig artikel 6.

4. betaling
Positive accepteert betaling vooraf via bankoverschrijving, PayPal of creditcard via PayPal.

De klant is slechts gerechtigd tot verrekening en inhouding van betaling met de vorderingen van Positive indien de door de klant gestelde tegenvordering onbetwist is of schriftelijk door Positive is erkend of rechtsgeldig is vastgesteld.

5. prijzen
De prijzen in de winkel en op de productpagina’s zijn nettoprijzen. De wettelijke btw en andere prijscomponenten worden expliciet vermeld (zie ook sectie 6).

6. verzendkosten
Naast de aangegeven prijzen berekent Positive verzendkosten per bestelling. De verzendkosten worden vermeld op de productpagina’s, in het winkelmandje en op de bestelpagina. De verzendkosten kunnen verschillen voor leveringen binnen Duitsland en leveringen naar het buitenland.

7. leveringstermijnen, levering
Positive levert de goederen binnen de 7 dagen na ontvangst van de betaling op het door de klant gekozen leveringsadres. Positive is gemachtigd om deelleveringen uit te voeren.

Positive levert de goederen uitsluitend binnen de EU, Zwitserland en Noorwegen, zodat het afleveradres, het woonadres en het factuuradres binnen de EU of binnen Zwitserland en Noorwegen moeten liggen.

Op de website van Positive vindt de klant informatie over de beschikbaarheid van goederen en leveringsbeperkingen. Indien Positive tijdens de verwerking van de bestelling van de klant vaststelt dat een besteld product niet meer beschikbaar is, wordt de klant hiervan onmiddellijk per e-mail of telefonisch op de hoogte gebracht. Eventuele wettelijke aanspraken van de klant blijven onaangetast.

8. annuleringsvoorwaarden
Recht op annulering
Je hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgaaf van reden te annuleren. De annuleringstermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen in ontvangst heeft genomen.

Als u meerdere goederen als onderdeel van één bestelling hebt besteld en de goederen afzonderlijk door ons worden geleverd, is de annuleringstermijn veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde partij, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst hebt genomen.

De goederen zijn sport- of hygiëneproducten; annulering is daarom slechts beperkt mogelijk. De verpakking heeft een “zegel”. Als deze verzegeling beschadigd is, vervalt het bovengenoemde herroepingsrecht; defecte goederen zijn hiervan uitgesloten.

Om uw recht op annulering uit te oefenen, moet u contact opnemen met Positive Body GmbH, Frankfurter Ring 247 / RGB, 80807 München, Duitsland, Tel. +49 89 45205880, Fax +49 89 452058811, E-mail: info@positivebody.de van uw beslissing om dit contract te herroepen door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijv. een brief per post, fax of e-mail). Je kunt het bijgevoegde voorbeeldformulier gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om aan de annuleringstermijn te voldoen, is het voldoende dat u uw kennisgeving van de uitoefening van uw annuleringsrecht verstuurt voordat de annuleringstermijn afloopt.

Gevolgen van annulering
Als u dit contract herroept, betalen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen terug, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere leveringswijze dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing om dit contract te herroepen. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. We kunnen weigeren je geld terug te betalen totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, afhankelijk van wat het eerst gebeurt.

U moet de goederen onmiddellijk aan ons retourneren of overhandigen en in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop u ons hebt geïnformeerd over de annulering van dit contract. De deadline is gehaald als je de goederen verstuurt voordat de periode van veertien dagen is verstreken.

Jij draagt de directe kosten voor het terugsturen van de goederen.

9. eigendomsvoorbehoud:
De geleverde goederen blijven eigendom van Positive tot de koopprijs volledig is betaald.

10. garantie:
De klant heeft recht op garantie voor gebreken aan de gekochte goederen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van §§ 437 ff. BGB. Positief is slechts gehouden tot betaling van schadevergoeding overeenkomstig de nadere bepalingen van artikel 11. De claims van de klant voor gebreken zijn in eerste instantie beperkt tot een recht op nakoming achteraf.

Indien nakoming achteraf is mislukt, onmogelijk is of wordt geweigerd of indien Positive niet reageert op een door de klant gestelde redelijke termijn, heeft de klant recht op de wettelijke vorderingen wegens gebreken.

11. aansprakelijkheid:
11.1. Positief heeft onbeperkte aansprakelijkheid (i) in geval van letsel aan leven, ledematen en gezondheid, (ii) in het geval van een defect na de overname van een garantie voor de kwaliteit van de goederen, (iii) in geval van frauduleus verborgen gebreken, (iv) voor zover de schade van de klant gebaseerd is op een opzettelijke of grovelijk nalatige plichtsverzuim door Positive of een wettelijke vertegenwoordiger of plaatsvervanger van Positive, en (v) binnen het toepassingsgebied van de productaansprakelijkheidswet.

11.2. Positive is ook aansprakelijk voor de nalatige schending van wezenlijke verplichtingen waarvan de schending de verwezenlijking van het doel van de overeenkomst in gevaar brengt, of voor de schending van verplichtingen waarvan de nakoming essentieel is voor de goede uitvoering van de overeenkomst en op de naleving waarvan de klant regelmatig vertrouwt. In dit geval is Positive echter alleen aansprakelijk voor de voorzienbare schade die typisch is voor het contract.

11.3. Anders is Positive niet aansprakelijk voor plichtsverzuim.

12 Toepasselijk recht:
Dit contract is onderworpen aan het Duitse recht met uitsluiting van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

Jetzt anmelden
und auf dem Laufenden bleiben!

Für den Versand unserer Newsletter nutzen wir rapidmail. Mit Ihrer Anmeldung stimmen Sie zu, dass die eingegebenen Daten an rapidmail übermittelt werden. Beachten Sie bitte auch die AGB und Datenschutzbestimmungen.

Nu aanmelden
en blijf op de hoogte!

We gebruiken rapidmail om onze nieuwsbrief te versturen. Door te registreren, gaat u ermee akkoord dat de gegevens die u invoert worden verzonden naar rapidmail. Houd ook rekening met de algemene voorwaarden en de voorschriften voor gegevensbescherming.